Graduate School of Journalism
and Mass Communication

원우회

원우회 소개

연세대학교 언론홍보대학원 원우회는 대학원 석사과정에 재학 중인 대학원생으로 구성되며, 신입생 오리엔테이션, 체육대회 등 다양한 활동을 통해 대학원생들의 친목도모와 학업의욕 향상에 기여하고 있습니다. 언론홍보대학원 원우회는 학기별로 새로운 임원진을 선출하여 운영되고 있습니다.


  제 52대 원우회(2018학년도 1학기)

  회장                                            장정훈

  사무총장                                      조희나 

  감사                                             윤규식, 김상은

  재무국                   국장               김종현

                               부국장            손세은

  커뮤니케이션국     국장                윤현혜

                               부국장            박성애

  행사국                   국장               전지은

                               부국장            조유진

                               부국장            조은희 

                               부국장            이윤정

  제작국                   국장               장세희

                               부국장            강현우