Graduate School of Journalism
and Mass Communication

원우회

원우회 소개

연세대학교 언론홍보대학원 원우회는 대학원 석사과정에 재학 중인 대학원생으로 구성되며, 신입생 오리엔테이션, 체육대회 등 다양한 활동을 통해 대학원생들의 친목도모 및 학업의욕 향상에 기여하고 있습니다.원우회는 학기별로 새로운 임원진을 선출하여 운영되고 있습니다.


  제 51대 원우회(2017학년도 2학기)

  회장                                            신상무

  부회장                                         각 기수별 회장(5분) 

  사무총장                                      김미란 

  감사                                            박현석, 김성중 

  재무국                   국장               고정희

                               부국장            김동현

  행사국                   국장               김정은

                               부국장            한정은

                               부국장            하희정

  커뮤니케이션국     국장                정인혜

                               부국장            김수현

  제작국                   국장               안소진

                               부국장            홍미소

 신문국                    국장               이현주

                               부국장            김지혜

 학술국                    국장               이유섭

                               부국장            이용일